Vedtægter

Vedtægter for McHavgas.

§1. Navn og hjemsted.

Stk. 1. Foreningen er startet d.1-3-2007, og dens navn er McHavgas.

Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Esbjerg kommune.


§2. Foreningens formål.

Stk. 1. Foreningens formål er at samle motorcyklister med fælles interesse i motorcykelkørsel. Foreningen fremmer denne fælles interesse ved at arrangere fælles køreture, afholde mc-relaterede arrangementer samt i mindre omfang afholde sociale arrangementer til fremme af fællesskabet blandt foreningens medlemmer.

Stk. 2. Foreningen må ved sit virke hverken tjene til fremme af kommercielle formål eller ulovlige aktiviteter, og skal til enhver tid fremstå som et godt eksempel for gruppevis fremtræden af motorcyklister.

§3. Medlemskab .

Stk. 1. Som aktivt medlem kan optages enhver, som er ejer eller bruger af en
motorcykel, er fyldt 18 år og har gyldigt kørekort til motorcykel.Samlever/partner kan ligeledes optages som aktivt medlem.

Stk. 2. Medlemskabet er gyldigt, når kontingentet er betalt.

Stk. 3. Et medlem kan ekskluderes af foreningen, hvis medlemmet har overtrådt
foreningens vedtægter, udvist usømmelig opførsel eller modarbejdet foreningen og dennes interesser. Endelig afgørelse om eksklusion træffes af bestyrelsen.

Stk. 4. Et medlem kan efter minimum et års medlemskab vælges til bestyrelsen.


§4. Kontingent .

Stk. 1. Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2. Kontingentet forfalder helårligt til betaling den 15. april. Er kontingentet ikke betalt senest 15. maj, udmeldes medlemmet.

§5. Generalforsamling.

 Stk. 1. Generalforsamlingen har med de indskrænkninger disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

 Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes en gang om året, inden udgangen af marts måned.

Stk. 3. Generalforsamlingen skal mindst have følgende dagsorden:
1) Valg af dirigent.
2) Bestyrelsens beretning.
3) Fremlæggelse af foreningens regnskab.
4) Indkomne forslag.
5) Fastlæggelse af kontingent for medlemmerne.
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter til foreningens bestyrelse.
7) Valg af revisor og revisorsuppleant.
8) Eventuelt.

Stk. 4. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Denne må ikke være medlem af bestyrelsen.

Stk. 5. Adgang til generalforsamlingen har kun de i § 3 nævnte medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte have inviteret. De inviterede har dog ikke stemmeret.
 
Stk. 5.1. Stemmeret på generalforsamlingen har de i § 3 nævnte medlemmer.

Stk. 6. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Såfremt et medlem ønsker det, skal beslutninger tages ved skriftlig afstemning.

Stk. 7. Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 8. Generalforsamlingen indkaldes ved skriftlig meddelelse til medlemmerne via e-mail eller brev.  Dette skal ske med mindst 4 ugers varsel. Af indkaldelsen skal det fremgå, at indsendelse af forslag kan ske indtil 2 uger før generalforsamlingen. Indsendelse af forslag må ikke være anonym.

Stk. 9. Kandidater til ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg.

Stk. 10. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller halvdelen af medlemmerne begærer det skriftligt med angivelse af de punkter, som ønskes behandlet. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel. Den foreslåede dagsorden vedlægges.


§6. Bestyrelsens sammensætning og valg .

Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 personer. Bestyrelsen består af en formand, næstformand, kasserer, sekretær samt et menigt medlem.

Stk. 2. De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. 2 medlemmer er på valg i ulige år. 3 medlemmer er på valg i lige år.

Stk. 4. Bestyrelsen konstitueres på 1. bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

§7. Bestyrelsens opgaver og virke.

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der repræsenterer foreningen i alle forhold.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor Esbjerg Byråd for anvendelse af modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for foreningen.

Stk. 3. Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning til fremlæggelse på generalforsamlingen.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange årligt, og når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Stk. 5. Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde, som underskrives
afbestyrelsen.

Stk. 6. Bestyrelsen træffer sine valg ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er
formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.

Stk. 7. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer
er til stede.


§8. Budget, regnskab og formueforhold .

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 3. Årsregnskabet skal opgøres i henhold til god regnskabsskik og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende krav i lovgivningen.

Stk. 4. Tilskudsregnskabet skal indsendes til godkendelse i Esbjerg kommune, senest 3
måneder efter regnskabsårets afslutning.

Stk. 5. Foreningens midler skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut med
undtagelse af den nødvendige kassebeholdning.


§9. Revision.

Stk. 1. Revisor skal hvert årgennemgå det samlede regnskab og se at beholdningerne er til stede. Regnskabet forsynes med en påtegning.

Stk. 2. Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

Stk. 3. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.

Stk. 4 Den valgte revisor må ikke være medlem af bestyrelsen.

§10. Tegning.

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses
frafald, af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
Der kan tildeles kassereren en fuldmagt til brug af elektroniske betalingssystemer.


§11. Hæftelse.

Stk. 1. Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for de tilskud, som foreningen har
modtaget efter folkeoplysningsloven, hvis et tilbagebetalingskrav er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætlig eller
uagtsom.

§12. Vedtægtsændringer.

Stk. 1. Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 2. Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Esbjerg kommune, før de er gyldige, for at sikre at de til stadighed opfylder lovens krav.


§13. Ophør.

Stk. 1. Beslutning om foreningens ophør kan kun tages op på en særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2. For at være beslutningsdygtig skal mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer være til stede og mindst 2/3 af disse skal stemme for forslaget, før foreningen kan opløses.

Stk. 3. Er den ekstraordinære generalforsamling ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny general-forsamling, hvor stemmeflertallet afgør, om foreningen skal opløses.

Stk. 4. Ved ophør skal et eventuelt overskud anvendes til almennyttige formål inden for folkeoplysningslovens område.

Nyeste kommentarer

19.08 | 10:46

Vi har en tur på på lørdag til Middelalder Festival i Horsens. Vi køre ...

15.04 | 18:04

SUPER Mc-kursus i dag i Vejen. Tak til Grande, Allan og Carsten

08.04 | 14:37

Tak for info. er rettet....

08.04 | 14:04

Tyrkerfejl! under Turkalender på hjemmesiden. Nederst står der ...